Algemene Voorwaarden voor  V.O Afbouw (voafbouw.nl)

Artikel 1: Definities

 

1.1. V.O Afbouw: Het stukadoors- en schilderbedrijf dat deze algemene voorwaarden hanteert.

1.2. Opdrachtgever: De partij die de opdracht heeft verstrekt aan V.O Afbouw.

1.3. Werkzaamheden: De werkzaamheden die V.O Afbouw in het kader van de opdracht zal uitvoeren.

1.4. Offerte: Het aanbod van V.O Afbouw aan de opdrachtgever om de werkzaamheden uit te voeren.

1.5. Overeenkomst: De overeenkomst tussen V.O Afbouw en de opdrachtgever betreffende de uitvoering van de werkzaamheden.

1.6. Schriftelijk: Onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden ook verstaan per e-mail of per fax.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden van V.O Afbouw.

2.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 3: Offerte en overeenkomst

 

3.1. De offerte van V.O Afbouw is vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. 3.2. De overeenkomst tussen V.O Afbouw en de opdrachtgever komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever. 3.3. Indien de opdrachtgever wijzigingen aanbrengt in de opdracht, is V.O Afbouw gerechtigd om de offerte aan te passen. 3.4. Indien bij aanvang van de werkzaamheden blijkt dat er sprake is van ongedaan voorwerk, zoals het demonteren van stopcontacten, dan behoudt V.O Afbouw zich het recht voor om extra kosten in rekening te brengen. 3.5. Indien er tijdens de uitvoering van de werkzaamheden extra werkzaamheden of materialen nodig zijn, dan zal V.O Afbouw hierover schriftelijk communiceren met de opdrachtgever en de kosten hiervoor in rekening brengen.

 

Artikel 4: Uitvoering werkzaamheden

 

4.1. V.O Afbouw zal de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. 4.2. De opdrachtgever zorgt voor de benodigde faciliteiten en voorzieningen, zoals elektriciteit en water. 4.3. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn verplichtingen voldoet, is V.O Afbouw gerechtig

om de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten en eventuele extra kosten in rekening te brengen. 4.4. V.O Afbouw is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door omstandigheden die buiten haar macht liggen, zoals extreme weersomstandigheden, stakingen, brand, etc. 4.5. V.O Afbouw behoudt zich het recht voor om de werkzaamheden op te schorten of te annuleren in geval van overmacht.

 

Artikel 5: Oplevering en betaling

 

5.1. Na voltooiing van de werkzaamheden zal V.O Afbouw deze schriftelijk opleveren aan de opdrachtgever. 5.2. De opdrachtgever heeft het recht om binnen 5 werkdagen na oplevering schriftelijk te reclameren over gebreken aan de werkzaamheden. 5.3. De betaling van de factuur dient binnen 1 dag na oplevering van de werkzaamheden te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 5.4. Indien de opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en is V.O Afbouw gerechtigd om wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen. 5.5. V.O Afbouw behoudt zich het recht voor om de werkzaamheden op te schorten totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid en garantie

 

6.1. V.O Afbouw is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door onjuist of onzorgvuldig gebruik van de opgeleverde werkzaamheden. 6.2. V.O Afbouw geeft garantie op de door haar geleverde werkzaamheden gedurende een periode van 6 maanden na oplevering. 6.3. De garantie geldt niet indien er sprake is van ondeskundig gebruik, reparatie of wijziging van de opgeleverde werkzaamheden door de opdrachtgever of derden.

 

Artikel 7: Geschillen

 

7.1. Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 7.2. Geschillen tussen V.O Afbouw en de opdrachtgever zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht of Roermond.

 

Slotbepalingen

 

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Roermond en kunnen door V.O Afbouw op verzoek kosteloos worden verstrekt aan de opdrachtgever.

Eventuele wijzigingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen V.O Afbouw en de opdrachtgever.